مرکز رشد شريف صفحه نخست

مجمع عمومى صندوق پژوهش و فناورى توسعه صادرات و فناورى شريف برگزار مى‌شود

عکسبه گزارش پايگاه اطلاع رسانى صندوق توسعه صادرات و فناورى شريف، جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه صندوق پژوهش و فناورى غيردولتى توسعه صادرات وفناورى شريف در تاريخ 1390/4/14 ساعت 15 بعد از ظهر در محل سالن جلسات دفتر رياست دانشگاه شريف واقع در خيابان آزادى ، دانشگاه صنعتى شريف دفتر رياست دانشگاه برگزار مى گردد.

صندوق پژوهش وفناورى توسعه صادرات شريف از كليه صاحبان سهام اين شركت جهت شركت در جلسه فوق دعوت به عمل آورده است .

صندوق پژوهش و فناورى توسعه صادرات و فناورى شريف با هدف حمايت، تجارى سازى طرح هاى پژوهشى نوآورانه و اختراعات نخبگان و مشاركت در طرح هاى دانش بنيان تاسيس شده است. بدين منظور صندوق با ارائه تسهيلات و يا مشاركت مالى در طرح ارائه شده از سوى مخترعان و صاحبان ايده در چارچوب قوانين و آيين نامه هاى مصوب، ضمن تامين مالى اين طرح ها، به هدايت و مشاوره صاحبان طرح جهت بازاريابى و بازارسازى محصولات توليدى ايشان خواهد پرداخت.