مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى كارگاه آموزشى‌«تجارى سازى فناورى‌هاى پيشرفته»‌در مركز رشد دانشگاه شريف

مهمترين موضوع در عرصه تجارى سازى فناورى، چگونگى سود آور كردن فناورى به ويژه فناورى هاى پيشرفته مانند فناورى نانو، فناورى زيستى و فناورى اطلاعات و تبديل آنها به پول و ثروت است.عوامل مهم در ورود به بازار فناورى عبارتند از : تجهيزات، نيروى انسانى، فهم بالا از بازار، كاهش هزينه هاى توليد ، قابل اعتماد بودن ، كيفيت بالا و ....

مهمترين مشكلات كسب و كار هاى جديد، نداشتن دانش كافى نسبت به بازار، نبود منابع مالى و سرمايه گذارى، نداشتن دانش و تجربه كافى مديريتى و پاره‌وقت بودن فعاليت دست اندر كاران آنها مى باشد. جلب اعتماد بازار به سمت صلاحيت و توانمندى شركت نوپا، همچنين وجود منابع و زيرساخت هايى مانند آنچه در پارك هاى علم و فناورى و مراكز رشد موجود است، براى رشد و موفقيت اين شركت ها حياتى است.

در اين راستا آشنايى مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد با فرايند تجارى سازى فناورى‌هاى پيشرفته در پيشبرد كسب و كار دانش بنيان موثر مى‌باشد. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، كارگاه آموزشى «تجارى سازى فناورى‌هاى پيشرفته» را برگزار نمود.

اين كارگاه آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، در روز يكشنبه 25 ارديبهشت 1390 در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف برگزار گرديد. اين دوره كه با ارائه جناب آقاى دكتر محمد رضا نظرى انجام شد، موضوعاتى نظير: آشنايى با مفاهيم تجارى سازى فناورى، خلق ثروت، هدف فناورى، تجارى سازى فناورى و توليد ثروت، شناخت دقيق از بازار فناورى و ... مورد بحث قرار گرفت.