مرکز رشد شريف صفحه نخست

حضور واحد فناور ليان پيشرو خليج فارس در نمايشگاه فناورى‌هاى پيشرفته ايران در سوريه

عکسنمايشگاه‌ اختصاصى فناورى‌هاى پيشرفته جمهورى اسلامى ايران از ۱۷ الي۲۱ بهمن‌ماه سال جارى در شهر دمشق، پايتخت كشور سوريه برگزار گرديد.

اين نمايشگاه با مشاركت بيش از ۱۴۰ شركت و سازمان مرتبط با حوزه‌هاى فناورى‌هاى پيشرفته برگزار شد كه اين شركت‌ها درحوزه‌هاى نانوتكنولوژى، ميكرو الكترونيك، دارويى، پزشكى، هوافضا، انرژى‌هاى نو، تجهيزات نفتى (حفارى و اكتشافى)، نفت و گاز، ماشين افزار و اتوماسيون، بيومتريك، تجهيزات مرتبط با انتقال نيرو به ارايه آخرين توليدات و دستاوردهاى با فناورى‌هاى پيشرفته خود پرداختند.

شركت ليان پيشرو خليج فارس به نمايندگى از دانشگاه صنعتى شريف و مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف در نمايشگاه شركت نمود كه آخرين دستاوردهاى خود را به نمايش گذاشت.

در طول چهار روز برگزارى اين نمايشگاه دوازده وزير دولت سوريه و جمع كثيرى ازمحققين و دانشگاهيان اين كشور از نمايشگاه بازديد كردند. همچنين وزير علوم سوريه، معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى ايران، رئيس دانشگاه صنعتى شريف، رئيس پارك علمى و فناورى پرديس و جمع كثيرى از محققين و دانشگاهيان از غرفه شركت ليان پيشرو خليج فارس بازديد كردند.