مرکز رشد شريف صفحه نخست

انتخاب ليان پيشرو خليج فارس از واحدهاى فناور مركز رشد شريف به عنوان طرح فناور برتر

شركت ليان پيشرو خليج فارس از واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در يازدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر كشور به عنوان طرح فناورى برتر كشور مورد تقدير قرار گرفت.

در مراسم يازدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر 18 فرد حقيقى و نهاد حقوقى به عنوان برترين هاى فناورى معرفى و تجليل شدند. برگزيدگان فناورى در سال 89 به همراه موسسات پژوهشى برتر روز دوشنبه با حضور رئيس دفتر رئيس جمهور، وزراى علوم و ارتباطات معرفى شدند. همچنين در اين مراسم 5 موسسه پژوهشى برتر و 7 نشريه علمى كشور به عنوان برگزيده مورد تجليل قرار گرفتند.