مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «تجارى سازى نتايج تحقيقات» در مركز رشد دانشگاه شريف

تجارى سازى نتايج تحقيقات فرآيندى است كه دانش توليد شده در دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتى را به محصولات قابل عرضه در بازار يا فرآيندهاى صنعتى تبديل مى كند. اين فرايند مستلزم همكارى و تعامل جدى مراكز آموزش عالى و سازمان‌هاى تحقيقاتى وابسته به دولت، شركت‌هاى صنعتى، سازمان‌هاى مالى و سرمايه‌گذارى، كارآفرينان مى‌باشد. در بررسى هاى به عمل آمده شش عامل كليدى شامل: تمركز بر بازار، فرهنگ سازمانى، مديريت داخلى و سازمانى، مديريت حقوق مالكيت فكرى، شبكه سازى كارآفرينى و ايجاد كسب و كار در موفقيت سازمان‌هاى تحقيقاتى عمومى در زمينه تجارى سازى نتايج تحقيقات موثر شناخته شده است.

در اين راستا آشنايى مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد با فرايند تجارى سازى نتايج تحقيقات در پيشبرد كسب و كار دانش بنيان موثر مى‌باشد. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «تجارى سازى نتايج تحقيقات» را برگزار نمود.

اين دوره آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، در روز يكشنبه 21 آذر 1389 به مدت 6 ساعت برگزار گرديد. اين دوره كه با همكارى سازمان پژوهشهاى علمى و صنعتى ايران و با ارائه جناب آقاى دكتر كوروش شيروانى و آقاى مهندس فرهاد عباسى انجام شد، دو محور اصلى 1- اصول و ضوابط تجارى سازى در دانشگاه و مراكز پژوهشى 2- بازاريابى و ارزش گذارى فناورى مورد بحث و نظر قرار گرفت.