مرکز رشد شريف صفحه نخست

استقرار 2 واحد و يك هسته فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه شريف

در راستاى استقرار واحدهاى فناور دانش بنيان و حمايت از نوآورى‌هاى فناورانه در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف، كميته پذيرش مركز با استقرار 2 واحد و يك هسته فناور جديد به نام هاى «شركت مديريت صادرات و بازاريابى ستاره پارسيان پرديس» ، «شركت امواج ارتباط پردا» و «هسته فضا موج پرداز» موافقت نموده و از آبان و آذر 1389 فعاليت خود را در مركز رشد آغاز نموده‌اند.

واحد فناور «ستاره پارسيان پرديس» در زمينه خدمات بازاريابى و صادرات و با ايده محورى مديريت صادرات و تجارت و بازاريابى و واحد فناور «امواج ارتباط پردا» در زمينه الكترونيك و مخابرات و با ايده محورى طراحى، توليد و راه‌اندازى تجهيزات و سيستم‌هاى مخابراتى و هسته فناور«فضا موج پرداز» در زمينه الكترونيك و مخابرات و با ايده محورى طراحى و ساخت سيستم هاى مخابراتى فعاليت مى نمايند.