مرکز رشد شريف صفحه نخست

استقرار 2 واحد فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

در راستاى استقرار واحدهاى فناور دانش بنيان و حمايت از نوآورى‌هاى فناورانه در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف، كميته پذيرش مركز با استقرار 2 واحد فناور جديد به نام هاى «شركت مهندسى پردازش سيستم نصير» و «شركت مهندسى سرير افزار دنا (سريراد)» موافقت نموده و اين دو واحد از مهر و آبان 1389 فعاليت خود را در مركز رشد آغاز نموده‌اند.

واحد فناور «پردازش سيستم نصير» در زمينه الكترونيك و سخت افزار و با ايده محورى طراحى و پياده‌سازى سيستم‌هاى پردازش ديجيتال سيگنال و واحد فناور «سرير افزار دنا (سريراد)» در زمينه الكترونيك و مخابرات و با ايده محورى طراحى و ساخت تجهيزات راديويى فرستنده‌هاى پرقدرت باند VHF و UHF فعاليت مى نمايند.

مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف با هدف بسترسازى در راستاى ايجاد فرصت‌هاى شغلى مناسب به منظور جذب كارآفرينان و دانش‌آموختگان دانشگاهى و ايجاد فضاى مناسب جهت تجارى‌كردن دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورانه از واحدهاى فناور مستقر در راستاى رشد و توسعه نوآورى‌هاى فناورانه حمايت مى نمايد.