مرکز رشد شريف صفحه نخست

دوره آموزشى «آشنايى با نظام حقوقى اسناد تجارى» در مركز رشد پارك شريف برگزار شد

به همت مرکز رشد پارک علم و فناوری شربف دوره آموزشی «آشنایی با نظام حقوقی اسناد تجاری» با حضور جناب آقای دکتر علیرضا شمشیری وکیل پایه یک دادگستری برگزار شد.

این رویداد به منظور آشنایی واحدهای فناور با قوانین، ضوابط و مقررات برات، سفته و با تاکید بر چک منعقد شد.

دکتر شمشیری اصول نگارش صحیح چک و همچنین نحوه ظهرنویسی چک را تبیین کردند.

وی  در ادامه سه اصل بنیادی اسناد تجاری که عبارتند از: وصف تجردی بودن، دارنده با حسن نیت و اصل استقلال امضاها را خاطرنشان کردند.

در ادامه محاسن و معایب ضمانت‌های اجرای کیفری، اجرای ثبت واجرای حقوقی مورد بحث قرارگرفت.

رویداد آشنایی با نظام حقوقی اسناد تجاری در تاریخ 11 شهریور ماه ۹۸ از ساعت ۱۴ تا  ۱۸ با حضور مدیران و کارشناسان واحدهای فناور برگزار شد.