مرکز رشد شريف صفحه نخست

اولين جلسه راهبرى مركز فناورى هاى هوشمند شهرى

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد پارک شریف جلسه راهبری مرکز فناوری های هوشمند شهری با هدف راه اندازی و تایید تیم های پذیرفته شده جهت استقرار در این مرکز با حضور آقای مهندس دهبیدی پور رئیس پارک علم و فناوری شریف و آقای دکتر فخارزاده مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری شریف، آقای مهندس فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و آقای دکتر مفاخریان شهردار منطقه 9 تهران و جمعی از کارشناسان در روز چهارشنبه یکم اسفندماه 97 در محل مرکز فناوری های هوشمند شهری برگزار گردید.

در این جلسه مباحث متعددی در رابطه با راه اندازی و مدیریت مرکز فناوری های هوشمند شهری مطرح گردید و به اجماع حاضران در جلسه رسید.

تأیید تعدادی از تیم های پذیرفته شده جهت استقرار در این مرکز موضوع دیگری بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

قابل ذکر است این مرکز با هدف حمایت از کارآفرینان و ایده پردازان و شرکت های نوپا که مرتبط با حوزه فناوری های هوشمند شهری فعالیت می کنند و در راستای ضرورت تحقق شهر هوشمند، راه اندازی شده است.