مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره «آشنايى با قرارداد حفظ محرمانگى» در مركز رشد پارك علم و فناورى شريف

با توجه به اهمیت مسائل مربوط به محرمانگی و منع افشای اطلاعات در شرکت های دانش بنیان، مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه شریف دوره آموزشی «آشنایی با قرارداد حفظ محرمانگی و منع افشای اطلاعات (NDA)» را برگزار نمود.

اين دوره آموزشى مخصوص مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه بوده كه به مدت 4 ساعت در روز دوشنبه 26 آذر 1397 برگزار گرديد.

در اين دوره كه با ارایه آقای دکتر طاهر حبیب زاده مشاور، مدرس و مؤلف در حوزه حقوق کسب و کار انجام شد، مباحثى نظير: ضرورت تنظیم قرارداد حفظ محرمانگی، دسته بندی مفاد قرارداد حفظ محرمانگی به دو بخش عمومی و اختصاصی، داده های قابل بحث در این نوع از قراردادها، موارد نقض قرارداد حفظ محرمانگی و موارد استثناء، ضمانت اجرای قرارداد حفظ محرمانگی، روش حل و فصل اختلاف، تشریح کارکرد عملی قرارداد حفظ محرمانگی و ... مطرح شد. در طول دوره، به سوالات شركت كنندگان در اين حوزه پاسخ داده شد.