مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره «تكاليف كارفرمايان در قبال سازمان تأمين اجتماعى» در مركز رشد شريف

آشنايى با قانون بيمه تأمين اجتماعى، يكى از نيازهاى شركت‌هاى نوپا و دانش بنيان است كه عدم آگاهى از اين قانون و روند اجراى آن، باعث بروز مشكلاتى برای شرکت مى‌شود. آشنايى مديران و كارشناسان شركت‌هاى كوچك و دانش بنيان با قوانين و مقررات بيمه تأمين اجتماعى مانع بروز مشكلات قانونى براى كارفرما و كارگر خواهد شد لذا شناخت اين قانون امرى ضرورى است. 

به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «تكاليف كارفرمايان در قبال سازمان تأمين اجتماعى» را برگزار ‌نمود. اين دوره آموزشى مخصوص مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه بوده كه به مدت 4 ساعت در روز سه شنبه مورخ 10 مهر 1397 برگزار گرديد.

در اين دوره كه با ارایه آقای مهدی مهدوی کارشناس، مشاور و مدرس در حوزه بیمه تامین اجتماعی انجام شد، مباحثى نظير: وظايف كارفرمايان در قبال سازمان تأمين اجتماعى، نحوه ارسال بيمه مدیر عامل و هیئت مدیره شركت، نحوه ارسال لیست بیمه شدگان، انواع حالت‌هاى بدهى حق بيمه و چگونگى برخورد با آن، مسائل و مشكلات حقوقى كارفرمايان و نحوه اجتناب از آنها، شناخت انواع قرارداد، بیمه پیمان‌ها و مراحل مختلف پیگیری پیمان‌ها و ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی و  ... مطرح شد. در طول دوره، به سوالات شركت كنندگان در اين حوزه پاسخ داده شد.