مرکز رشد شريف صفحه نخست

كسب رتبه سوم جشنواره فناورى نانو توسط مركز رشد شريف در بخش ارزيابى مراكز رشد

در سومين جشنواره فناورى نانو از ميان مراكز رشد كشور كه در حوزه فناورى نانو فعاليت دارند، يازده مركز رشد مورد ارزيابى قرار گرفتند كه در اين ميان مركز رشد فناورى پليمر رتبه اول، مركز رشد فناورى رنگ رتبه سوم و مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف رتبه سوم را كسب نمودند.

از مهمترين شاخص‌هاى ارزيابى مراكز رشد در اين جشنواره مى‌توان به: تعداد واحدهاى فناور نانويى جذب شده توسط مركز رشد، ميزان حمايت مالى از واحدهاى فناور، تعداد دوره آموزشى فناورى نانو، ميزان جذب سرمايه خارج از مركز رشد، تعداد شركت نانويى موفق خارج شده از مركز رشد و ميزان فروش هسته هاى فناور نانويى اشاره نمود.

در حوزه شركت هاى فناور نيز شركت پارسا پليمر شريف كه بر مبناى فعاليت‌هاى دانشگاهى آقاى دكتر رضا باقرى در مركز رشد دانشگاه شكل گرفته موفق به كسب رتبه سوم گرديد. هم زمان در سومين نمايشگاه فناورى نانو كه از ۳ تا ۷ آبان ماه برگزار گرديد، پژوهشكده علوم و فناورى نانو، شركت پارسا پليمر، شركت نانو ساختارها و مركز رشد شريف دستاوردهاى پژوهشى و فناورانه دانشگاه صنعتى شريف در حوزه نانو را در معرض ديد متخصصين و صنعتگران قرار دادند.