مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «مديريت كسب وكارهاى كوچك و نوپا» در مركز رشد دانشگاه شريف

يكى از مهمترين دلايل موفقيت و بالندگى كسب و كارهاى دانش بنيان، مديريت صحيح آن است. در اين ميان مديريت كسب و كارهاى كوچك و نوپا از ويژگى‌هاى خاصى برخوردار است كه آن‌را با كسب و كارهاى بزرگ متمايز مى‌سازد. شناخت اين ويژگى‌ها و كسب مهارت در اين راستا در موفقيت كسب و كارهاى كوچک و نوپا بسيار مؤثر خواهد بود. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «مديريت كسب و كارهاى كوچک و نوپا» را برگزار كرد.

اين دوره آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، به مدت 8 ساعت در تاريخ 9 و 10 اردیبهشت 1397 در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف برگزار شد.

اين دوره توسط آقاى مهندس فرزين فرديس دانش‌ آموخته MBA دانشگاه صنعتى شريف ارائه شد و بعد از بیان مقدمه‌اى بر كسب و كارهاى كوچك و تشریح ستون‌های موفقیت كسب و كارهاى نوپا، در مورد علل شکست کسب و کارهای کوچک و نوپا صحبت شد و از جمله علل شکست مواردی نظیر: عدم وجود بازار، محصول و یا ارایه محصول در زمان نامناسب، تیم نامناسب، مدل کسب و کار ناکارآمد، بازاریابی غیر صحیح و ... مورد بحث قرار گرفت.