مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با بيمه قراردادهاى پيمانكارى» در مركز رشد شريف

بیمه قراردادهای پیمانکاری، يكى از مشکلات شرکت‌های خصوصی در حوزه قراردادها و پیمانها است كه عدم آگاهى از قانون بیمه قراردادها و پیمانها و انجام درست آن، باعث بروز مشكلاتى برای کسب و کار مى‌شود. آشنايى مديران و كارشناسان شركت‌هاى كوچك و دانش بنيان با قوانين و مقررات بيمه تأمين اجتماعى در حوزه قراردادهای پیمانکاری مانع بروز مشكلات قانونى براى كارفرما و پیمانکار خواهد شد لذا شناخت اين قانون امرى ضرورى است. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «آشنايى با بیمه قراردادهای پیمانکاری در قوانين و مقررات سازمان تأمين اجتماعى» را برگزار ‌نمود.

اين دوره آموزشى مخصوص مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه بوده كه به مدت 8 ساعت در تاريخ‌های 10 و 12 دی 1396 برگزار گرديد.

در اين دوره كه با ارایه آقای دکتر محسن ریاضی معاون دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان مرکزی تامین اجتماعی انجام شد، مباحثى نظير: تکالیف و حقوق پیمانکاران در قوانین و مقررات تامین اجتماعی، طبقه بندی پیمان‌ها بر اساس روش انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار، تشریح بخشنامه‌های مربوط به پیمانکاران، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری عمرانی و غیرعمرانی، حالات خاص قراردادهای غیر عمرانی و حق بیمه آنها، بررسی آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، مرجع دریافت حق بیمه پیمان‌ها، نحوه اعتراض به حق بیمه پیمان‌ها، ضمانت اجرایی کیفری و حقوقی عدم پرداخت حق بیمه پیمان‌ها، نحوه وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از پیمانکاران، رویه پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری و ... مطرح و به سوالات شركت كنندگان در اين حوزه پاسخ داده شد.