مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى‌«تجارى‌سازى فناورى‌هاى پيشرفته»‌ در مركز رشد دانشگاه شريف

تجاری سازی ایده‌ها و محصولات دانش‌بنیان یکی از چالش‌های اساسی شرکت‌های دانش‌بنیان است که در این راستا چگونگى سود آور كردن فناورى به ويژه فناورى هاى پيشرفته مانند فناورى نانو، فناورى زيستى و فناورى اطلاعات و تبديل آنها به ثروت، موضوعی مهم در حوزه تجاری سازی محسوب می‌شود.

آشنايى مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد با فرايند تجارى سازى فناورى‌هاى پيشرفته در پيشبرد كسب و كار دانش بنيان بسیار موثر است. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «تجارى سازى فناورى‌هاى پيشرفته» را برگزار نمود.

اين دوره آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، در روز سه‌شنبه و چهارشنبه 2 و 3 خرداد 1396 در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف برگزار شد. اين دوره كه با ارائه جناب آقاى دكتر محمد رضا نظرى مدرس و مشاور در حوزه مديريت كسب و كار و تجارى سازى فناورى، انجام شد، موضوعاتى نظير: آشنايى با بینش تجارى سازى فناورى، پیچیدگی‌های یک طرح تجارت پذیر High Tech، شناخت نیاز Need، خواسته Want و تقاضا Demand، تجاری‌سازی محصول/خدمت با رویکرد جایگزینی، ابداعی و بهبود و ... مورد بحث قرار گرفت.