مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «اصول و فنون مذاكره» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

با رشد و توسعه فعاليت سازمان، دامنه روابط آن نيز روزبه‌روز گسترش مى‌يابد و ابزار حفظ و تداوم توسعه اين ارتباطات، تسلط به اصول و فنون مذاكره است. دانستن اصول مذاكره، موفقيت سازمان را در مذاكرات تجاری تضمين مى‌كند و سرمايه‌گذارى بر يادگيرى اين امر، سرمايه‌اى هميشگى و بهره‌اى مادام‌العمر را براى سازمان به ارمغان مى‌آورد.

شناخت اين فنون و كسب مهارت در اين راستا در موفقيت كسب و كارهاى كوچك و دانش بنيان و تجارى‌سازى محصولات جديد بسيار مؤثر است. مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران و کارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «اصول و فنون مذاكره » را در تاریخ 9 و 10 اردیبهشت 1396 به مدت 8 ساعت برگزار نمود.

در این دوره که با ارایه جناب آقاى مهندس فرزين فرديس دانش‌ آموخته MBA دانشگاه صنعتى شريف، مدرس و مشاور در حوزه مذاکرات تجاری انجام گرفت، مباحثی نظیر: مقدمه‌اى بر اصول و فنون مذاكره، تعريف مذاكره و انواع آن، چک لیست مذاکره، مديريت و برنامه‌ريزى براى مذاكره، تكنيك‌ها و ترفندها در مذاكره، روان‌شناسى مذاكره و ... مطرح شد.