مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «ارزيابى متوازن (BSC)» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

امروزه اکثر سازمانها و موسسات بزرگ انتفاعي و غيرانتفاعي تدوين چشم‌انداز و استراتژي را به عنوان يکي از بديهيات مديريت در عصر اقتصاد مبتني بر دانش، اطلاعات و رقابت مي دانند و به همين جهت، وقت و انرژي قابل توجهي از مديران سطوح مختلف اين سازمانها صرف تدوين استراتژي مي شود. ولي اين استراتژي ها تا چه حد در عمل پياده مي‌شوند؟ بررسي ها نشان مي دهد که بسياري ازشرکتها و سازمانها در اجراي استراتژي هاي خود با ناکامي مواجه اند. صاحبنظران مديريت معتقدند که عدم بکارگيري سازوکار مناسبي براي حصول اطمينان از تحقق استراتژيها دليل عمده اين شکست است. روش ارزيابي متوازن (Balanced Scorecard) سيستمي است که در سالهاي اخير توسط بسياري از شرکتها و موسسات معتبر جهان به عنوان ابزاري جهت  ارزيابي عملکرد و پيشبرد استراتژي و جزء لاينفکي از فرايند مديريت استراتژيک به کارگرفته شده است.

مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران و کارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «ارزیابی متوازن (BSC) ابزاری نوین برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها» را در تاریخ 26 و 27 بهمن 1395 به مدت 8 ساعت برگزار نمود.

در اين دوره كه با ارائه جناب آقاى پرویز بختیاری عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی، مؤلف، مدرس و مشاور در حوزه ارزیابی متوازن (BSC)، انجام گرفت مباحثى مانند: دلايل ناکافي بودن روشهاي ارزيابي عملکرد سنتي درشرايط اقتصادي امروز، لزوم بکارگيري ابزاري جهت حصول اطمينان از تحقق استراتژيها، معرفي روش ارزيابي متوازن، معرفي مفاهيم اساسي، اصطلاحات ومراحل طراحي نظام ارزيابي متوازن، نحوه شناسايي مضامين و اهداف استراتژيک و چگونگي ترسيم نقشه استراتژي، تشريح نحوه شناسايي سنجه ها و ... مطرح شد.