مرکز رشد شريف صفحه نخست

استقرار دو واحد فناور جديد در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

در راستاى استقرار واحد هاى فناور دانش بنيان و حمايت از نوآورى‌هاى فناورانه در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف، كميته پذيرش مركز با استقرار واحد فناور «توان پويش هرمود» و «پوشش‌هاى سراميكى شريف» موافقت نموده و اين دو واحد از خرداد1389  فعاليت خود را در مركز رشد آغاز نموده اند.

واحد فناور «توان پويش هرمود» در زمينه بهينه‌سازى انرژى و با ايده محورى  طراحى نرم‌افزار جامع براى طراحى پست‌هاى انتقال برق  و  واحد فناور «پوشش‌هاى سراميكى شريف» در زمينه مواد و متاورژى و با ايده محورى پوشش‌دهى سراميكى قطعات صنعتى فعاليت مى نمايند.