مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با بيمه تأمين اجتماعى» در مركز رشد دانشگاه شريف

آشنايى با قانون بيمه تأمين اجتماعى، يكى از نيازهاى شركت‌هاى دانش بنيان است كه عدم آگاهى درست و كاربردى از اين قانون و روند اجرايى آن، باعث بروز مشكلاتى در روند رشد شرکت مى‌شود. آشنايى مديران و كارشناسان شركت‌هاى كوچك و دانش بنيان با قوانين و مقررات بيمه تأمين اجتماعى مانع بروز مشكلات قانونى براى كارفرما و كارگر خواهد شد لذا شناخت اين قانون امرى ضرورى مى‌باشد. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «آشنايى با قوانين و مقررات بيمه تأمين اجتماعى» را برگزار ‌نمود. اين دوره آموزشى مخصوص مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه بوده كه به مدت 12 ساعت در تاريخ‌های 20، 22 آذر و 5 دی 1394 برگزار گرديد.

در اين دوره كه با ارایه آقای دکتر محسن ریاضی معاون دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان مرکزی تامین اجتماعی انجام شد، مباحثى نظير: وظايف كارفرمايان در قبال سازمان تأمين اجتماعى، چگونگى تشكيل پرونده مطالباتى بيمه و بيمه نمودن نيروى انسانى شركت، نحوه ارسال لیست بیمه شدگان، انواع حالت‌هاى بدهى حق بيمه و چگونگى برخورد با آن، مسائل و مشكلات حقوقى كارفرمايان و نحوه اجتناب از آنها، معافيت ها در قانون تأمين اجتماعى، بیمه پیمان‌ها و مراحل مختلف پیگیری پیمان‌ها و ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی و  ... مطرح شد. در پايان دوره، به سوالات شركت كنندگان در اين حوزه پاسخ داده شد.