مرکز رشد شريف صفحه نخست

استقرار 2 واحد فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

در راستاى استقرار واحدهاى فناور دانش بنيان و حمايت از نوآورى‌هاى فناورانه در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف، كميته پذيرش مركز با استقرار 2 واحد فناور جديد به نام هاى «توسعه مديريت راهبردى امين» و «سپهر سيستم انديش» موافقت نموده و اين دو واحد از مرداد و شهريور 1389 فعاليت خود را در مركز رشد آغاز نموده‌اند.

واحد فناور «توسعه مديريت راهبردى امين» در زمينه فناورى اطلاعات و ارتباطات و با ايده محورى الكترونيكى كردن خدمات سازمان‌ها و شركت‌ها (عمدتاً بر بستر كارت‌هاى هوشمند) و واحد فناور «سپهر سيستم انديش» در زمينه مهندسى دريا و با ايده محورى طراحى و ساخت زيرسطحى هوشمند فعاليت مى نمايند.

مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف با هدف بسترسازى در راستاى ايجاد فرصت‌هاى شغلى مناسب به منظور جذب كارآفرينان و دانش‌آموختگان دانشگاهى و ايجاد فضاى مناسب جهت تجارى‌كردن دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورانه از واحدهاى فناور مستقر در راستاى رشد و توسعه نوآورى‌هاى فناورانه حمايت مى نمايد.