مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى سمينار «آشنايى با مقررات بانكى و قوانين چك و سفته» در مركز رشد دانشگاه

يكى از دغدغه‌هاى مديران شركت‌هاى فناور، دريافت تسهيلات مناسب و مرتبط با فعاليت‌هاى فناورانه و روشهاى تعامل اثر بخش با بانكها و ساير موسسات مالى مى باشد كه در اين راستا آشنايى مديران و كارشناسان با خدمات بانكى و مقررات مرتبط با آنها، مى تواند زمينه مساعدى را براى دريافت تسهيلات و بكارگيرى آن به منظور پيشبرد كسب و كار دانش محور فراهم نمايد.

لذا آشنايى مديران شركت‌هاى دانش بنيان با مقررات بانكى و قوانين چك و سفته امرى ضرورى مى‌باشد. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مباحث، دوره آموزشى « آشنايى با مقررات و تسهيلات بانكى و قوانين چك و سفته» را برگزار نمود.

اين دوره آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، در روزهاى چهارشنبه 24 و 31 شهريور 1389 برگزار گرديد. در اين دوره كه با ارائه جناب آقاى پيمان طوبايى رئيس شعبه دانشگاه صنعتى شريف و عضو هيأت مديره اداره كل آموزش بانك ملت انجام گرفت،

مباحثى مانند: آشنايى با سيستم بانكدارى دولتى و خصوصى كشور، آشنايى با انواع عقود اسلامى و نحوه محاسبه سود و جرايم تسهيلات در بانك هاى دولتى، روش ها و تكنيك هاى عمومى اعطاى تسهيلات، بررسى نرخ سود سرمايه گذارى در بانك هاى دولتى و خصوصى ، روش ها و تكنيك هاى تخصصى دريافت تسهيلات از سيستم بانك ، قانون صدور چك و قانون مربوط به سفته مطرح گرديد.