مرکز رشد شريف صفحه نخست
مراكز رشد

مركز رشد واحدهاى فناورى‌ دانشگاه ‌علم ‌و صنعت ايران


مركز رشد واحدهاى فناورى دانشگاه تهران


مركز رشد واحدهاى فناورى دانشگاه تربيت مدرس


مركز رشد واحدهاى فناورى دانشگاه شهيد بهشتى


مركز رشد واحدهاى فناورى دانشگاه صنعتى اميركبير


پارك‌هاى علم و فناورى

پارك علم و فناورى دانشگاه صنعتى شريف


پارك علم و فناورى خراسان


پارك علم و فناورى دانشگاه تهران


پارك علم و فناورى دانشگاه تربيت مدرس


شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان


پارك علم و فناورى پرديس


دانشگاه‌ها

دانشگاه شهيد بهشتى


دانشگاه تربيت مدرس


دانشگاه علم و صنعت ايران


دانشگاه صنعتى اميركبير


دانشگاه تهران


دانشگاه صنعتى شريف


مراكز مرتبط با علم و فناورى

كارگروه ارزيابى و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان


اداره كل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجارى


اداره كل مالكيت صنعتى (ثبت اختراع، طرح صنعتى و علامت تجارى)


ستاد ويژه توسعه فناورى نانو


معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى


وزارت علوم، تحقيقات و فناورى


خانواده دانشگاه صنعتى شريف

صندوق پژوهش و فناورى غير دولتى توسعه صادرات و فناورى شريف


دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتى شريف


شتابدهنده شريف


مدرسه اشتغال شريف


مركز كارآفرينى دانشگاه صنعتى شريف