مرکز رشد شريف صفحه نخست

كتاب «مدير‌عامل چند‌ساحتى»

کتاب «مدیر‌عامل چند‌ساحتی» نگرشی است بر آن‌چه یک مدیر‌عامل باید در ساحت‌ها یا ابعاد مختلف سازمانی بداند. این کتاب در چهار بخش تدوین شده است:

1- نخستین بخش کتاب، تاملی بر خرد مالی و ماهیت قواعد حسابداری و حسابرسی است.

2- تشریح الزامات استقرار نظام متمرکز حقوقی در شرکت‌ها، بحث محوری بخش دوم کتاب است.

3- بخش سوم کتاب به موضوع درآمدی بر مبانی تئوریک و طراحی سازمان اختصاص دارد.

4- بخش چهارم نیز به مبحث مهم منابع انسانی و رفتار سازمانی می‌پردازد.

مخاطبان این کتاب تنها مدیران عامل شرکت‌ها نیستند بلکه همه کارشناسانی که در مسیر شغلی خود تصدی جایگاه مدیریت ارشد بر بنگاه‌ها و موسسات کسب و کار را هدف قرار داده‌اند نیز مفید است.

منبع: کتاب «مدیر‌عامل چند‌ساحتی» - 970120