مرکز رشد شريف صفحه نخست

راهكار قانونى كاهش ماليات

آیا می دانستید مواردی هستند که باعث کاهش مالیات حقوق ماهانه پرسنل می‌شود: (طبق ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم)

( موارد ذکر شده در ذیل) – حقوق و مزایای ماهانه = حقوق و مزایای مشمول مالیات

- 2/7 حق بیمه سهم بیمه شده
- کل حق بیمه تکمیلی
- هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
- ... برای آشنایی با بقیه موارد، ماده 91 مطالعه شود