مرکز رشد شريف صفحه نخست

طعم قانون - ماده 14

- طبق ماده 14 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر قانونی، کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل شود.

- جریمه عدم ارائه دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و کل) معادل بیست درصد (20%) مالیات خواهد بود. (ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم)