مرکز رشد شريف صفحه نخست

طعم قانون - ماده 13

🔹 طبق ماده 13 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر قانونی، باید کلیه رویدادهای مالی در همان روز (تاریخ وقوع) در دفتر روزنامه ثبت شود.

🔸 تبصره 2 ماده 13: تأخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی، به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

🔹 تبصره 4 ماده 13: تأخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتأسیس از تاریخ ثبتِ شخصِ حقوقی تا سی روز مجاز خواهد بود.