مرکز رشد شريف صفحه نخست

ارتباط ميان قيمت و هزينه

🔹هیچ ارتباط خاصی میان این دو مبحث وجود ندارد. هزینه ها، واقعیتی هستند که باید به صورت کامل درک شده و مدیریت شوند. اما قیمت، سیاستی است که باید در خصوص آن تصمیم گیری شود. مشتری ارزش آن چه را که ما میفروشیم از طریق ادراک خود از چیزهایی که در جاهای دیگر ارائه میشود می داند.

🔸 ما باید جذابیت پیشنهادات خود را به وسیله ارائه شفاف ویژگی ها و مزایای محصول خود، پر رنگ تر ساخته و بعد قیمت آن را تعیین کنیم.

🔹 اگر مسیر درست را طی کنیم، قیمت های ما باید منطبق با ارزیابی مشتری از ارزش محصولات و خدمات دریافتی باشد. اگر قیمت خیلی بالا باشد، مشتری ارزش بهتر در ازای بهای مناسب تر را در جای دیگر و از سایر رقبا به دست خواهد آورد. اگر قیمت، خیلی پایین باشد، باز مشتری به خاطر حفظ آرامش درونی خود و اجتناب از خریداری محصولات به ظاهر بنجل، خرید خود را از دیگر رقبا صورت خواهد داد.

🔹 البته حاشیه سود خالص بسیار بالا، نباید موجب دستپاچگی ما شود چرا که بعضی از این پول، صرف پوشش هزینه های فروش و ترویج محصول شود.

👈 اگر حاشیه سود بسیار پایین باشد، باید راهی برای قطع هزینه ها و یا توقف فروش این محصول یا خدمت کم بازده پیدا کنیم.

📚 منبع: dargi.ir