مرکز رشد شريف صفحه نخست

مديرعامل نماينده شركت است

🔹قانون تجارت بیان می‌دارد مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که از سوی هیات‌مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می‌شود و از طرف شرکت حق امضا دارد.

🔹بنابراین مدیرعامل می‌تواند در چارچوب اساسنامه شرکت و اختیاراتی که هیات‌مدیره به‌طور رسمی و علنی به وی اعطا کرده‌اند، قراردادهایی را امضا کند، برای شرکت تعهداتی را به‌وجود بیاورد و نیز تصمیمات مهم و سرنوشت‌سازی را برای شرکت بگیرد.

👈بحث مهمی وجود دارد و آن این است که گرچه افراد می‌توانند در شرکت‌های متعددی عضو هیات‌مدیره یا سهامدار باشند، اما یک مدیرعامل نمی‌تواند همزمان در دو شرکت حتی خصوصی و غیردولتی سمت مدیرعاملی داشته باشد.

📚 منبع: دنیای اقتصاد