مرکز رشد شريف صفحه نخست

قيمت گذارى براى چند محصول

- یکی از جاهایی که قیمت گذاری برای مدیران مسأله میشود، زمانی است که چند محصول تولید میشود و قرار است هزینه های ثابت روی قیمت سرشکن شود.

- در این حالت مدیران و کارشناسان مالی باید به دقت هزینه ها را محاسبه کنند.

- حتماً باید هر یک از محصولات به عنوان یک واحد کسب وکار و به صورت جدا ،ملاک ارزیابی قرار گیرد و سود و زیان هر محصول جداگانه حساب شود.

- در غیر این صورت ، ممکن است شرکت سود دهد اما یک یا چند محصول زیان‌ده، در حاشیه سود سایر محصولات پنهان شده باشند و شرکت همچنان به تولید آنها ادامه دهد.

-- در صورتیکه با محاسبه دقیق هزینه‌ها، تک تک محصولات جداگانه بررسی میشوند و چه بسا تصمیم به حذف بعضی از آنها گرفته میشود تا در مجموع سود شرکت افزایش یابد.

منبع: کتاب "مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران تالیف دکتر پرویز درگی"