مرکز رشد شريف صفحه نخست

چرخه عمر تيم

برای تحلیل مراحل تشکیل و کارکرد تیمها، مدلهای مختلفی ارائه شده است. از جمله این مدلها، مدلی است که بروس تاکمن ارائه کرده است. در این مدل، ۴ مرحله برای دوره عمر تیمها در نظر گرفته شده است. این مراحل را به طور بسیار خلاصه میتوان چنین توضیح داد:

- مرحله تشکیل تیم یا Forming مرحله ای است که به اعضا ابلاغ میشود که آنها برای عضویت در یک تیم انتخاب شده اند.

- مرحله طوفان زائی یا Storming مرحله ای است که افراد نیازهای خود را مطرح میکنند. در این مرحله هنوز هر فرد به عنوان “من” مطرح است.

- مرحله قانون گذاری یا Norming مرحله ای است که قوانین کار تیمی وضع میشوند و همه میدانند که تعاملات و خواسته های آنها چگونه باید طرح و تامین شود.

- مرحله چهارم یا Performing مرحله ای است که تیم با عبور از دشواریها و تبدیل “من” ها به “ما” ، به مرحله بهره دهی میرسد.

بعدها آقای تاکمن مرحله ای تحت عنوان جدائی یا Adjourning به این ۴ مرحله افزود.

​برای رسیدن تیم به مرحله بهره دهی، باید ابتدا مرحله طوفان زائی با درک اعضا از هم و درک رهبر تیم از آنها پشت سر گذاشته شود. سپس مرحله قانون گذاری با وضع  قوانین عملکردی مناسب نیز طی شود.

برای گذر موفق از این دو مرحله ابتدائی، شناخت شیوه های رفتاری و نیازهای هر یک از اعضا، آشنا شدن اعضا با شیوه های تعاملی یکدیگر، و مواردی از این دست، بسیار مهم است. متاسفانه این مراحل معمولاً کم اهمیت تلقی میشوند و به سادگی و به سرعت از آنها گذر میشود و این روش سبب میشود که در مسیر کار، تیم با مشکلات جدی مواجه شود.

گزارش بررسی تیمهای کاری، تیم را در گذر از این مراحل یاری میدهد.

منبع: uveco.ir