مرکز رشد شريف صفحه نخست

بازاريابى در شركت هاى فناور كوچك و متوسط نوپا؛ چالش ها و راهكار

در این مقاله با توجه به مطالعات کلیدی منتشر شده در حوزه شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری‌محور، ابتدا ویژگی شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری‌محور مورد بررسی قرار گرفته و عوامل و موانع موفقیت این شرکت‌ها به اختصار بیان گردیده و با توجه به اینکه بازایابی به عنوان یکی از دو عامل موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری‌محور تشخیص داده شده است، به بررسی چالش‌ها و راهکارهای بازاریابی فناوری پرداخته شده است تا به مدیران این شرکت‌ها یادآوری کند تنها، موفقیت حاصل از یک فناوری ناب متضمن موفقیت یک شرکت نخواهد بود و بازاریابی به عنوان یکی از عناصر اصلی و مولفه‌های مهم موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری‌محور می‌بایست در اولویت فعالیت آن‌ها قرار گیرد.

جهت دریافت اصل مقاله اینجا را کلیک فرمایید.