مرکز رشد شريف صفحه نخست

ويژگى‌هاى مدل‌هاى كسب و كار موفق و ناموفق و تطبيق آنها با شرايط ايران

پديدآورنده:‌ پوريا رضاييان، استاد راهنما: فريدون قاسم زاده، دانشگاه صتعتى شريف، سال 1384، موضوع: مدل كسب و كار، راه‌اندازى كسب و كار، عوامل كليدى موفقيت، شماره راهنما: ‭38427