مرکز رشد شريف صفحه نخست

گفتگوى مدير مركز رشد و كارآفرينى دانشگاه شريف با ماهنامه كارآفرينان

كارآفرين را همراهى كنيم

تعريف من از فرايند كارافرينى اين است كه فرد بر مبناى دانش و تخصص خود و با استفاده از ابزارها و امكانات موجود، با بهره گيرى از اين دانش و تخصص ان را به ثروت تبديل كرده و يا ارزش افزوده ايجاد كند كه اين امر ايجاد شغل را نيز به همراه دارد...

New Page 1

جهت دريافت ادامه مطلب اينجا را كليك كنيد